CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
Sekretariat:
 ul.Radziwiłłowska 5
 20-080 Lublin
 Telefon: 81 5328231

Klauzura informacyjna dotycząca danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana – rodzica słuchacza/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Szkoleniowych „Lider” w Lublinie z siedzibą ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Tel 81 5328231. biuro@lider24.com.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w CUS „Lider” w Lublinie możliwy jest pod numerem Tel. 81 5328231 lub adresem email (adres email): biuro@lider24.com.pl
  3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustanowionym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.